Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Norma PN EN ISO 9001

System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001

Oferta wdrożenia normy ISO 9001

Wdrożenie normy ISO 9001:2015 - SYSTEM, ZARZĄDZANIE, JAKOŚĆ

Nieustanny wzrost konkurencji na rynku pracy powoduje konieczność pozyskiwania coraz szerszego grona klientów i utrzymywaniu obecnych partnerów firmy. Przedsiębiorstwa muszą dbać o klientów i oferować produkty spełniając ich oczekiwania. Jednym z kluczowych czynników jest w tym przypadku jakość produktów, procesów, systemów.

Pomocne w tej kwestii będzie uzyskanie certyfikatu jakości i zbudowanie odpowiedniego systemu zarządzania jakością, który będzie szansą na poszerzenie rynku zbytu. Niezależnie od specyfiki, branży i rynku, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje, wdrożenie systemów jakości przynosi niewątpliwe korzyści ekonomiczne oraz usprawnia funkcjonowanie organizacji oraz jej działania.

Szkolenia dla personelu  |  Tworzenie procedur  |  Audyt certyfikujący

Wspieramy firmy podczas wdrożenia normy

Wymagania jakościowe, prawne i regulacyjne wyspecyfikowane przez uprawniony organ ustawodawczy, które są w odpowiedni sposób wdrażane i przestrzegane umożliwiają skoordynowanie działań dotyczących koordynacji dotyczących kierowania firmą i jej nadzorowania.

Każda organizacja bazuje na procesach, rozumianych jako zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu.

Wdrożenie normy ISO 9001- System Zarządzania Jakością –  zwiększa skuteczność, efektywność i zgodność procesową w firmie.

Zapewnienie odpowiednich Systemów Zarządzania Jakością, które są zbiorem wzajemnie powiązanych lub oddziałujących elementów organizacji nie tylko usprawnia ustanowienia polityki firmy ale również jej cele oraz procesy do osiągania tych celów.

Co wyróżnia nasze wdrożenia?

gwarantowany certyfikat

informacja

brak ukrytych kosztów

bezpłatne konsultacje

Korzyści z wdrożenia normy PN-EN 9001

Wdrożenie i certyfikowanie systemu ISO 9001 przynosi przedsiębiorstwu zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne korzyści. Efektywnie i prawidłowo wdrożony System Zarządzania Jakością przyczynia się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, dodatkowo firmy posiadające certyfikację SZJ cieszą się większym zaufaniem klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Spośród wielu zalet  z wprowadzenia zasad funkcjonowania według standardów norm ISO 9001 wymienić można:

 • zmniejszenie kosztów kontroli jakości,
 • polepszenie organizacji pracy w przedsiębiorstwie,
 • poprawa i ujednolicenie obiegu dokumentacji,
 • wzrost efektywności zarządzania zasobami materialnymi,
 • zwiększenie zaufania ze strony klientów,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Etapy wdrożenia normy

W zależności od specyfiki branży, w której funkcjonuje firma ustala ona szczegółowy plan przy wdrożeniu. Istnieją etapy postępowania, które można wskazać, które będą przydatne podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu systemu i pomogą sprawnie oraz efektywnie wprowadzić proces.

Wdrażając System Zarządzania Jakością warto zacząć od audytu wstępnego, który sprawdzi i zweryfikuje wszystkie obszary firmy pod kątem spełnienia wymagań normy. W raporcie z wykonane audytu powinno zawrzeć się między innymi informacje dotyczące Systemu Zarządzania Jakością, który dotychczasowo funkcjonował na terenie przedsiębiorstwa, jak również zdefiniowane instrumenty, które pomogą w doskonaleniu systemu. Przydatne będą również wyniki pomiarów i analiz doskonalenia dające obraz funkcjonowania systemu.

Audyt wstępny można uznać za pierwszy etap procesu wdrażania. Jego głównym celem jest wskazanie obszarów niezgodności z normą.

Po wstępnej analizie, określono stopień niezgodności z wymaganiami norm ISO 9001. Kolejnym krokiem jest opracowanie harmonogramu prac wdrożenia systemu zarządzania.

Kolejno należy przystąpić do przeprowadzenia szkoleń wstępnych pracowników wszystkich szczebli
w celu zapoznania ich z wymaganiami normy. Zaczynając od szkoleń zarządu i kierownictwa przedstawione zostają informacje dotyczące harmonogramu prac, wymagań oraz roli, misji i celów. Przygotowywana jest również Polityka Jakości oraz identyfikacja procesów w firmie. Kolejno, hierarchicznie  szkolenia prowadzone są dla odpowiednich działów firmy. Cykl szkoleń w trakcie wdrożenia kończy się szkoleniem dla audytorów wewnętrznych i w większości przypadków odbywa się po zakończeniu pisania dokumentacji.

Po szkoleniach należy przeprowadzić pierwszy audyt wewnętrzny ISO 9001, tym samym weryfikując gotowość do certyfikacji. Wszelkie obszary działalności firmy pod względem przyjętej strategii oraz działań korygujących i naprawczych ulegają ocenie przez kierownictwo. Jeżeli ocena z przeglądu jest pozytywna firma przystępuje do certyfikacji. Audyt przeprowadzany zostaje przez niezależną jednostką certyfikującą. 

Certyfikacja normy

Certyfikacja normy ISO 9001 ma na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Proces certyfikacji można podzielić na:

 • zgłoszenie jednostki do certyfikacji,
 • ustalenie zakresu, czasu i terminów audytu,
 • audyt dokumentacji,
 • audyt certyfikujący,
 • opracowanie raportu,
 • działania korygujące.

Odpowiednio po przeprowadzeniu i zakończeniu audytu certyfikującego Rada Certyfikacji zatwierdza pozytywną rekomendację audytora zewnętrznego. Wydany certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

W celu przedłużenia ciągłości ważności certyfikatu należy potwierdzić ciągłość stosowania normy podczas audytów przeglądowych przeprowadzanych co roku od daty wydania certyfikat.

Adresaci normy

Norma ISO 9001 jest zaadresowana dla wszystkich organizacji bez względu na wielkość, rodzaj czy charakter działalności, ponieważ ma na celu usprawnienie planowania i zarządzania działalności przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Certyfikacja normy ISO 9001 przynosi szereg korzyści, a jej uniwersalność sprawia, że może zostać zastosowana zarówno w przypadku korporacji o dużym udziale rynkowym, jak również kilkuosobowej firmie, która dopiero stawia pierwsze kroki w swojej branży.

Podstawa prawna

PN-EN ISO 9001:2015-10 – Systemy zarządzania jakością – wymagania – wersja polska

 

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość