Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Norma ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Oferta wdrożenia normy ISO 45001

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018

Nadrzędnym celem wdrożenia systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w myśl normy ISO 45001:2018 jest poprawa wyników w tym obszarze, a w szczególności zapobieganie wypadkom i chorobom przy pracy, zastosowanie zasad ergonomii pracy oraz zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc jej wykonywania.

Wprowadzone działania rzutują na obniżenie wskaźników wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz tych bezpośrednio związanych z pracą. Organizacje z założenia są odpowiedzialne za zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków pracy, które chronią ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Przyjęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma na celu zarządzanie ryzykiem BHP oraz poprawienie działań w tejże dziedzinie.

Korzyści z wdrożenia normy 45001 w firmie:

Wdrożenie normy ISO 45001:2018 poprzez doskonalenie przydatności, adekwatności i skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa niesie ze sobą dużą ilość korzyści. Wymienić można między innymi:

 • tworzenie zdrowych oraz bezpiecznych miejsc pracy,
 • zmniejszenie liczby wypadków,
 • wzrost zaufania obecnych i potencjalnych klientów,
 • wzrost wiarygodności i konkurencyjności na rynku,
 • eliminację zagrożeń w miejscu pracy oraz zmniejszanie ryzyka związanego z brakiem BHP,
 • poprawę wyników w zakresie BHP,
 • promowanie kultury wspierającej SZ BHP oraz udziału pracowników we wdrażaniu działań na rzecz ciągłego doskonalenia funkcjonowania firmy.

Co wyróżnia nasze wdrożenia?

gwarantowany certyfikat

informacja

brak ukrytych kosztów

bezpłatne konsultacje

Etapy wdrożenia normy

W systemie zarządzania zgodnym z ISO 45001:2018 niezbędne jest ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie procesów gwarantujących bezpieczeństwo w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym organizacji.

Ustanowienie, wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie SZ BHP to podstawy wprowadzenia normy.

Określając granice i możliwości stosowania systemu zarządzania BHP w celu ustalenia jego zakresu organizacja powinna rozważyć potrzeby i oczekiwania struktur wewnętrznych i zewnętrznych firmy, uwzględnić planowane lub realizowane działania związane z aktualnymi pracami prowadzonymi w firmie, zagrożenia, ryzyka i szanse związane z BHP oraz wszelkie wymagania prawne.

Zakres Systemu Zarządzania BHP powinien obejmować działania, wyroby i usługi świadczone w organizacji lub te, które w istotny sposób rzutują na sposób jej funkcjonowania. Dodatkowo polityka  BHP powinna być:

 • dostępna jako udokumentowana informacja;
 • zakomunikowana w organizacji;
 • dostępna dla stron zainteresowanych, jeżeli jest to odpowiednie;
 • odpowiednia i dostosowana do branży i zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Norma ISO 45001:2018 stosuje podejście do systemu zarządzania BHP według koncepcji Planuj – Wykonaj – Sprawdź- Działaj (PDCA).

PDCA to proces iteracyjny wykorzystywany przez organizacje do efektywnego osiągnięcia ciągłego doskonalenia. Może być holistycznie zastosowany jako całość lub w obrębie poszczególnych elementów:

 1. PLANUJ: określaj i oceniaj ryzyka dotyczące BHP, określaj szanse dotyczące BHP oraz inne ryzyka i szanse, ustalaj cele i procesy BP niezbędne do osiągnięcia wyników zgodnych z polityką BHP organizacji;
 2. WYKONAJ: wdrażaj procesy zgodnie z planem;
 3. SPRAWDŹ: monitoruj i mierz działania i procesy w odniesieniu do polityki i celów BHP oraz raportuj wyniki;
 4. DZIAŁAJ: podejmuj działania w celu ciągłego doskonalenia efektów działania w zakresie BHP, aby osiągać zamierzone wyniki.

Certyfikacja systemu zarządzania

W celu uzyskania certyfikatu ISO 45001:2018, organizacja powinna spełniać następujące kryteria:

 • określić zakres i kontekst organizacji w związku z BHP i ochroną zdrowia;
 • przeprowadzić analizę SWOT (analiza ryzyka i szans);
 • ustalić plan i wyznaczyć cele dążące do ciągłego doskonalenia i poprawy wyników funkcjonowania organizacji w zakresie BHP i ochrony zdrowia;
 • zintegrować wymagania w procesach biznesowych;
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny według odpowiedniego planu, który ma określone kryteria i zakres;
 • przeprowadzać przegląd systemu zarządzania BHP organizacji w zaplanowanych odstępach czasu.

Adresaci normy

Ogólne wymagania dotyczące posiadania normy ISO 45001

Norma ISO 45001:2018 jest kompatybilna z innymi standardami norm ISO. Z łatwością łączy się z Systemem Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 oraz Systemem Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015.

Wszystkie powyższe normy zgodnie ze standardem HLS (z ang. High Level Structure) łączy jeden schemat i jednolita budowa struktury, co niewątpliwie ułatwia przedsiębiorstwom zintegrowanie systemów zarządzania: BHP, jakością i środowiskiem.

Ze względu na swój uniwersalny charakter norma ISO 45001 może być zastosowana w każdym przedsiębiorstwie niezalenie od rodzaju, specyfiki świadczonych przez nią usług oraz skali funkcjonowania firmy.

Podstawa prawna

PN-ISO 45001:2018-06 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość