§ 1 Właściciel platformy

 1. Właścicielem Serwisu deresta.pl jest Deresta Krzysztof Jednacz z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w m. Rzeszów, ul. Krośnieńska 36/7, 35-505 Rzeszów, NIP:8652483514, zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez:
  Krzysztof Jednacz – właściciel
  (Zwana dalej „Usługodawcą”)

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.deresta.pl (zwana dalej: Serwis)
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dalszego korzystania z Serwisu, a brak wylogowania się przez Użytkownika z Serwisu po otrzymaniu takiej informacji traktuje się jako wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualna wersja regulaminu znajduje się pod adresem: https://deresta.pl/wsparcie-techniczne/regulamin-uslug/ oraz polityki prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu znajdującej się pod adresem www.deresta.pl/polityka-prywatności.
 4. W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem (dalej zwany jako: „Użytkownik”) jest każda osoba która odwiedza przez przeglądarkę internetową lub korzysta z Serwisu.
 5. Konsument to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba fizyczna która dokonuje czynności prawnej poprzez zawarcie umowy niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu oraz do składania zamówień jest akceptacja Regulaminu. W celu skorzystania z wybranych usług niezbędne jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta użytkownika.
 7. W rozumieniu regulaminu Konto Użytkownika oznacza część Serwisu gdzie użytkownik tworzy osobistą wizytówkę z danymi osobowymi jak m.in. podstawowe dane osobowe, lista usług, strona www, dane kontaktowe.
 8. W rozumieniu regulaminu „Konto użytkownika” oznacza przestrzeń serwisową w Serwisie która jest dostępna dla Użytkownika. Aby uzyskać dostęp do indywidualnego konta użytkownika należy wprowadzić adres e-mail oraz hasło. Dostęp umożliwia zakup usług, w tym zamieszczanie danych. Dane wykorzystywane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. W rozumieniu niniejszego regulaminu „Treść edukacyjna” oznacza treści które zawierają materiały edukacyjne które zostały udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu takich jak: nagrania wideo, przemówienia, prezentacje multimedialne, zadania, ćwiczenia, quizy oraz inne materiały edukacyjne i narzędzia edukacyjne. Treści edukacyjne są materiałami licencjonowanymi
 10. Usługodawca prowadzi działalność polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi oferty oraz umożliwia zakup w ramach, którego Użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną i nieprzenoszalną licencję ma dostęp i korzystanie wyłącznie w ramach Serwisu do Treści edukacyjnych i/lub egzaminów certyfikujących (zwane dalej jako „Usługa”).
 11. W ujęciu niniejszego regulaminu jako Usługę rozumie się jako:
 12. Szkolenie po postacią elektronicznych materiałów takich jak m.in.: nagrania wideo, przemówienia, prezentacje multimedialne, zadania, ćwiczenia, quizy oraz inne materiały edukacyjne które są utworami w rozumieniu ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Na korzystanie z Usług Usługodawca udziela licencji Użytkownikowi.
 13. Proces dydaktyczny który jest realizowany w Serwisie. Proces dydaktyczny jest dla każdego Użytkownika spersonalizowany i prowadzony w trybie który umożliwia rozpoczęcie nauki w dowolnym czasie poprzez dowolną i elastyczną organizację w czasie. Proces dydaktyczny użytkownik dopasowuje do własnych potrzeb oraz własnym możliwości.
 14. Egzamin po postacią testu sprawdzającego wiedzę. Egzamin prowadzony jest w formie pytań otwartych i/lub pytań zamkniętych obejmujących zakres tematyczny szkolenia. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zaliczenia egzaminu jest uzyskanie określonego procentu pozytywnych odpowiedzi.
 15. Certyfikat udostępniany po zaliczeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest dodatkowo spełnienie wymogów formalnych ukończenia szkolenia. Certyfikat jest udostępniany w języku polskim w formie elektronicznej i/lub wersji papierowej.
 16. Usługodawca udostępnia bezpłatnie Użytkownikowi ofertę za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi koszty związane z nabywaniem Usługi i prawa korzystania z Serwisu. Użytkownik ponosi koszty jednokrotnie w odniesieniu do każdej z zakupionych Usług.
 17. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość czatowania z innymi użytkownikami Serwisu, korzystania z przesyłania postów na forum, publikowania treści, prowadzenia dyskusji, publikowania materiałów, publikowania mediów oraz innych informacji za pośrednictwem stron profilowych oraz za pośrednictwem Usług mających na celu umożliwienie interakcji społecznościowej (zwane dalej łącznie jako „Treści użytkownika”).

§ 3. Umowa i realizacja umowy

 1. Składanie zamówień w Serwisie odbywa się przez 24 godziny na dobę. Korzystanie z Treści Edukacyjnych może zostać rozpoczęte w dowolnym momencie.
 2. Aby złożyć zamówienie przez Użytkownika należy wykonać następujące kroki:
  a) dodać do koszyka wybraną usługę lub usługi,
  b) wybrać rodzaj płatności,
  c) potwierdzić złożenie zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Formy płatności dostępne w Serwisie:
  a) szybka płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, korzystając z kart płatniczych, przelewów natychmiastowych i innych instrumentów płatniczych.
  b) przelew bankowy na rachunek bankowych Usługodawcy.
 1. Wybór szybkiej płatności on-line, skutkuje dokonaniem płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Wybór płatności poprzez przelew bankowy skutkuje uznaniem płatności w momencie wpłynięcia przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Informację o wszystkich metodach płatności są dostępne pod linkiem https://deresta.pl/wsparcie-techniczne/platnosci/
 4. Dokonanie płatności oraz zawarcie umowy aktywuje dostęp do zakupionych usług.
 5. Dokonanie płatności skutkuje wystawieniem faktury do każdej z zamówionych usług. Faktury za Usługi przesyłane są poprzez wiadomość e-mail na wskazany adres.
 6. Pierwsze zalogowanie przez Użytkownika do zakupionej Usługi oznacza faktyczną realizację Usługi.
 7. Usługodawca gwarantuje maksymalny okres realizacji Usługi w terminie 1 roku (12 miesięcy). Przekroczenie przez Użytkownika w/w terminu 12 miesięcy przy jednoczesnym braku możliwości uzyskania przedłużenia terminu realizacji Usługi, wówczas Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu całości lub części opłaty za usługę.
 8. Zasady korzystania przez Użytkownika z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w adekwatnych regulaminach które udostępniają dostawcy zewnętrzni. Użytkownik korzystając z dostępnych form płatności akceptuje postanowienia regulaminów udostępnionych przez dostawców zewnętrznych. Niniejszym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z proces płatności realizowany przez dostawcę zewnętrznego.
 9. Płatność oznacza zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy na podstawie której udziela się Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nie przenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Treści Edukacyjnych, za które Użytkownik uiścił opłatę. Licencji udziela się wyłącznie na korzystanie z treści edukacyjnych w celach osobistych oraz celach edukacyjnych poprzez Usługi wymienione w niniejszym regulaminie. Użytkownikowi na podstawie udzielonej licencji nie wolno rozpowszechniać lub reprodukować, modyfikować lub edytować, sprzedawać lub wypożyczać, nadawać, udostępniać, tworzyć dzieł pochodnych, licencjonować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści Edukacyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 10. W sytuacji płatności przez osobę trzecią (Użytkownik bezpośrednio zwolniony z płatności za uczestnictwo) zawarcie Umowy następuje elektronicznie w momencie pierwszego logowania przez Użytkownika a platformie deresta.pl.
 11. W szczególnych przypadkach zawarcie umowy może nastąpić w inny sposób np. za porozumieniem stron.
 12. Wybór przez użytkownika formy płatności „Przedpłata” skutkuje oczekiwaniem przez Usługodawcę na zapłatę przez 7 dni od momentu zawarcia Umowy. Brak płatności skutkuje wyznaczeniem przez Usługodawcę dodatkowego terminu na realizację płatności o czym informuje poprzez wiadomość e-mail. Brak płatności po upływie drugiego terminu powoduje odstąpienie od umowy przez Usługodawcę na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 13. Usługodawca na prawo do aktualizacji Treści Edukacyjnych udostępnianych w ramach Serwisu, w tym, lekcji, testów, ćwiczeń, materiałów wideo.

§ 4. Konto użytkownika

 1. Aby dokonywać zakupów i korzystać z usług Serwisu konieczne jest posiadanie Konta użytkownika.
 2. w Serwisie właścicielem konta użytkownika może być jedynie osoba fizyczna.
 3. Założenie konta użytkownika polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego i postępowaniu zgodnie z kolejnymi krokami rejestracyjnymi.
 4. Posiadanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 5. Użytkownik wraz z rejestracją Konta Użytkownika zawiera umową na korzystanie z Serwisu na czas nie określony.
 6. Osoby fizyczne które nie posiadają zdolności lub posiadają ograniczone zdolności do czynności prawnych do czynności prawnych aby założyć konto potrzebują zgody opiekują prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 7. Użytkownik wraz z uzupełnieniem i zatwierdzeniem formularza rejestracyjnego potwierdza, iż wprowadzone dane osobowe są prawdziwe, oraz że użytkownik jest w pełni uprawniony do dysponowania podanymi danymi osobowymi.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zmianie, z wyjątkiem sytuacji błędów związanych z błędami pisowni.
 9. Użytkownik w pełni ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie danych niezgodnych z prawdą, nieprawdziwych w szczególności danych które dotyczą osób trzecich.
 10. Zabrania się zakładania kilku kont przez jedną osobą.
 11. Zabrania się udostępnienia konta osobom trzecim.
 12. Zabrania się udostępniania poufnych danych jak m.in. hasło i login do Serwisu osobom trzecim.
 13. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na stabilną pracę serwisów Usługodawcy.
 14. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudniać korzystanie z serwisów Usługodawcy przez Użytkowników.
 15. Niedozwolone są próby uzyskania danych do których użytkownik nie ma dostępu oraz nie ma uprawnień.
 16. Zabrania się stosowania automatycznych narzędzi wysyłających oraz pobierających dane do lub z serwisów oraz serwerów usługodawcy.
 17. Konta użytkowników których Użytkownicy nie przestrzegają zasada podanych w niniejszym regulaminie mogą zostać zablokowane lub trwale usunięte.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z serwisu i skasowania założonego konta. Do usunięcia konta służy opcja „usuń konto”. Aby w pełni usunąć konto należy potwierdzić czynność w wiadomości e-mail. Usługodawca usunie konto użytkownika w czasie do 24 godzin od potwierdzenia żądania usunięcia konta użytkownika.
 19. Usługodawca zbiera szczegółowe dane o etapach nauki w Serwisie takich jak. m.in. wykonane ćwiczenia, przeczytane lekcje, obejrzane materiały wideo, rozwiązane testy oraz zadania, notatki. Dane są zbierane a następnie archiwizowane w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Użytkownik może samodzielnie usunąć dane lub usunąć Konto Użytkownika.
 20. Usługodawca może zdecydować o usunięciu lub zmianie części lub całości Treści Edukacyjnych znajdujących się w Serwisie. Niniejszym usługodawca nie gwarantuje dostępu do treści na czas nieokreślony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z usunięciem lub zmianą Treści Edukacyjnych w Serwisie.

§ 5. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  a) dostępu do Treści Edukacyjnych w ramach wykupionych Usług,
  b) dostępu do materiałów dydaktycznych w ramach programu szkoleniowego,
  c) uczestnictwa w przewidzianym procesie edukacji,
  d) w przypadku pozytywnego ukończenia realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymagań formalnych do otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia,
  e) w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego szkolenia oraz spełnieniu wymagań formalnych do otrzymania certyfikatu kompetencji.
 1. Użytkownik ma obowiązek:
  a) do samodzielnego realizowania każdego z etapów szkolenia,
  b) przestrzegania postanowień regulaminu.
 1. Treści Edukacyjne udostępnione Użytkownikowi stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Treści Edukacyjne podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści jakie umieszcza, przechowuje i przesyła na platformę deresta.pl.
 3. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać powierzonych Treści Edukacyjnych do innych celów niż nauka własna.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać Treści edukacyjnych osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Użytkownik nie ma prawa do pobierania i zapisywania Treści edukacyjnych w formie nagrań wideo bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego paragrafu regulaminu, Usługodawca ma prawo do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za straty materialne i niematerialne w tytułu naruszenia.

§ 6. Uprawnienia usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji Usługi wobec Użytkownika w ramach postanowień ogólnych Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego blokowania dostępu do Serwisu w ramach prowadzonych prac konserwacyjnych oraz serwisowych.
 3. Usługodawca ma prawo do czasowej lub trwałej blokady Konta Użytkownika oraz do czasowej lub trwałej blokady dostępu do wybranych Usług oraz do trwałego usunięcia konta użytkownika w przypadku:
  a) podejrzenia włamania na konto użytkownika,
  b) działań niezgodnych z niniejszym regulaminem,
  c) użytkowania Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem,
  d) naruszenia zabezpieczeń i próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów Usługodawcy.
 1. W przypadku naruszenia regulaminu Usługodawca ma prawo do wezwania Użytkownika do zaprzestania dalszego naruszania regulaminu. Niezastosowanie się do wezwania lub brak złożenia wyjaśnień w terminie 48 godzin skutkuje przyznaniem prawa Usługodawcy do usunięcia konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie konta użytkownika skutkuje utratą dostępu do zasobów dostępnych na koncie użytkownika.
 2. Użytkownik nie ma możliwości roszczeń wobec Usługodawcy na niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usługi z podwodów niezależnych od Usługodawcy jak np. działanie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetowych, dostawców energii elektrycznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji Usługi które mogą być spowodowane przez czynniki losowe które są niezależne od Usługodawcy.
 4. Udostępnione przez Usługodawcę Treści Edukacyjne mają charakter edukacyjny, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe, szkody pośrednie, szkody specjalne, szkody wynikowe, szkody punktywne.
 5. Treści Edukacyjne oraz świadczone Usługi w ramach Serwisu mogą zawierać linki i przekierowania do zewnętrznych stron internetowych. Usługodawca nie kontroluje w/w stron w żaden sposób. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie usług na w/w stronach trzecich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub utratę dochodów, poniesionych pośrednio lub bezpośrednio w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 2. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, gdy realizacja świadczenia rozpoczęła się na wyraźną zgodę Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i uzyskaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia Umowy.
 3. Postanowienia w/w paragrafu mają zastosowanie do umów zawieranych z Konsumentami.

§ 8. Reklamacje i zwroty

 1. Aby reklamacja w związku z nienależytym wykonaniem Usługi mogła być rozpatrzona powinna zawierać minimum:
  – imię oraz nazwisko
  – dane kontaktowe
  – e-mail (login) dla Konta Użytkownika
  – przedmiot reklamacji, okoliczności reklamacji
  – podpis oraz data
 1. Reklamacje należy składać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe podano na stronie: www.deresta.pl/grupa-deresta/dane-kontaktowe. Usługodawca udzieli odpowiedzi w formie w jakiej zostało złożone zgłoszenie na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi w czasie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia pod warunkiem iż inne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. W przypadku gdy Usługodawca zażąda dodatkowych wyjaśnień w związku ze złożonym zgłoszeniem wówczas termin ostatecznego rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o czas w jakim Użytkownik udzielił wyjaśnień.
 4. W przypadku gdy zakupiona usługa nie spełnia oczekiwań Użytkownika, Użytkownik może w terminie do 30 dni wystąpić do Usługodawcy o zwrot środków jakie poniósł w celu zakupu Usługi. Usługodawca ma prawo do udzielenie zwrotu w formie kuponu rabatowego. Usługodawca ma prawo do zwrotu opłaty na konto Użytkownika .
 5. W przypadku udzielenia przez Usługodawcę środków za zwrot jako kuponu rabatowego, Użytkownik może je wykorzystać na zakup kolejnej Usługi w ramach Serwisu. Przyznany kupon rabatowy ma określoną ważność czasową po upływie której środki wygasają. Środku przyznane w formie kuponu rabatowego nie mają wartości pieniężnej.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu środków w ciągu 7 dni roboczych.
 7. W sytuacji nadużywania zasad zwrotu środków np.:
  a) Użytkownik żąda zwrotu środków w przypadku skorzystania ze znacznej części usługi (więcej niż 20% zakupionej Treści Edukacyjnej w postaci kursu)
  b) Użytkownik żąda zwrotu środków w sytuacji gdy otrzymał uprzednio zwrot środków wówczas Usługodawca ma prawo odmowy do zrealizowania zwrotu, usługodawca ma prawo do zablokowania konta użytkownika, usługodawca ma prawo do ograniczenia możliwości korzystania z usług w przyszłości.
  c) Zablokowanie konta użytkownika z powodu naruszenia Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zwrotu środków.

§ 9. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zawartymi W Polityce prywatności którą można znaleźć na stronie https://deresta.pl/polityka-prywatnosci/. Niniejsza Polityka prywatności zostaje włączona do niniejszego regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W chwili otrzymania przez użytkownika Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznaję się iż Umowa została zrealizowana. Umowę uznaje się za zakończoną również po upływie 12 miesięcy jakie przewidziane są na realizację usługi.
 2. Zapisy niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszanie praw Użytkownika i nie mogą być w ten sposób interpretowane. Niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca będzie rozpatrywał bezwzględnie na korzyść obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca powiadomi użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
 4. Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem regulowane są poprzez obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kwestie sporne mogą być także rozwiązywane na drodze innych i równoważnych, zgodnych z prawem metod rozwiązywania sporów.
 5. Regulamin wchodzi w życie w chwili publikacji.